Διπλό μπόνους και νέο χρήμα για εξοικονόμηση κατ’ οίκον

16/09/2014 00:08

Στα σχέδια της κυβέρνησης είναι η εξασφάλιση πρόσθετης χρηματοδότησης από το νέο ΕΣΠΑ ώστε να συνεχιστεί το πρόγραμμα και να εφαρμοστεί σε όλη την Ελλάδα και κυρίως σε περιοχές που έχουν εξαντληθεί τα διαθέσιμα κονδύλια.

Το «φιλί της ζωής» τόσο στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον» όσο και στην τακτοποίηση αυθαιρέτων επιχειρεί να δώσει το υπουργείο Περιβάλλοντος με σειρά δράσεων. Η πρώτη αφορά στην υλοποίηση της απόφασης για έκπτωση 50% από το πρόστιμο για τα αυθαίρετα σε όσους ενταχθούν στο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης.

Το δεύτερο σχέδιο της κυβέρνησης προβλέπει την εξασφάλιση πρόσθετης χρηματοδότησης από το νέο ΕΣΠΑ ώστε να συνεχιστεί το πρόγραμμα και να εφαρμοστεί σε όλη την Ελλάδα και κυρίως σε περιοχές που έχουν εξαντληθεί τα διαθέσιμα κονδύλια. Πρόκειται κυρίως για νομούς με βαρύ χειμώνα που έχουν περισσότερο ανάγκη την εφαρμογή της ενεργειακής αναβάθμισης.

Παράλληλα, αλλάζουν και τα εισοδηματικά κριτήρια με ευνοϊκότερους όρους για την ένταξη στο πρόγραμμα, ενώ προβλέπεται αυξημένο ποσοστό επιχορήγησης, αύξηση της προκαταβολής εργασιών από 30% σε 40%, ενώ παράλληλα καλύπτονται οι δαπάνες για ενεργειακή επιθεώρηση, υπάρχει πρόβλεψη για αμοιβή συμβούλου και αυξήθηκε ο χρόνος αποπληρωμής του δανείου.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία το οποίο έχει αποκτηθεί μέχρι την ημερομηνία ισχύος του προγράμματος και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια των κατηγοριών Α, Β ή Γ.

  • Ωφελούμενοι της κατηγορίας Α είναι όσοι το ατομικό δηλωθέν εισόδημά τους δεν ξεπερνά τις 12.000 ευρώ ή σε περίπτωση εγγάμων το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα δεν ξεπερνά τις 20.000 ευρώ.
  • Στην κατηγορία Β, ωφελούμενοι είναι όσοι το ατομικό εισόδημά τους είναι μεγαλύτερο των 12.000 ευρώ και δεν ξεπερνά τις 40.000 ευρώ ή, οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 20.000 ευρώ και δεν ξεπερνά τις 60.000 ευρώ.
  • Στην κατηγορία Γ εντάσσονται όσοι το ατομικό δηλωθέν εισόδημά τους είναι μεγαλύτερο των 40.000 ευρώ και δεν ξεπερνά τις 60.000 ευρώ ή, σε περίπτωση εγγάμων, το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 60.000 ευρώ και δεν ξεπερνά τις 80.000 ευρώ.

Το δεύτερο «φιλί» ζωής έρχεται από τις αυθαίρετες κατασκευές που νομιμοποιήθηκαν με τους πρόσφατους νόμους. Σύμφωνα με τις υπουργικές αποφάσεις, οι ιδιοκτήτες κτιρίων που κατασκευάστηκαν πριν από το 2003 θα μπορούν να συμψηφίσουν το 50% του προστίμου για τις αυθαιρεσίες που τους καταλογίστηκαν με τα κεφάλαια που θα διαθέσουν προκειμένου να αναβαθμίσουν ενεργειακά το κτίριο και να ενισχύσουν τη στατική του επάρκεια.

Ευνοημένοι
Μεγάλοι κερδισμένοι είναι όσοι δεν έχουν εξοφλήσει το πρόστιμο και «τρέχουν» οι δόσεις ή όσοι πρόκειται να ενταχθούν στο μέλλον καθώς θα μπορούν να κάνουν χρήση του ευνοϊκού μέτρου. Αν και η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων έχει ένα σημαντικό κόστος, το οποίο θα επωμιστούν οι ιδιοκτήτες, εντούτοις ωφελούνται διπλά: Αφενός γλιτώνουν το 50% του προστίμου και αφετέρου βελτιώνουν την κατάσταση της περιουσίας τους δίνοντάς της μεγαλύτερη αξία μεταπώλησης.

Οι ιδιοκτήτες που θέλουν να κάνουν χρήση των ευνοϊκών διατάξεων θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο συμψηφισμός με το 50% του προστίμου μπορεί να γίνει για τα ποσά που καταβάλλονται για αμοιβές υπηρεσιών, εργασίες και υλικά για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων καθώς και για τη στατική επάρκεια αυτών, επί κατασκευών προ του έτους 2003.

Ο συμψηφισμός γίνεται για το 50% του προστίμου χωρίς να συμπεριλαμβάνεται το σχετικό παράβολο και εφόσον οι παρεμβάσεις επιφέρουν αναβάθμιση του κτιρίου κατά μία τουλάχιστον ενεργειακή κατηγορία ή ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερη από το 30% της κατανάλωσης του κτιρίου αναφοράς.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ
Τα δικαιολογητικά για τον συμψηφισμό

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τον συμψηφισμό του 50% του προστίμου για τις αυθαιρεσίες με τα κεφάλαια που θα διαθέσουν προκειμένου να αναβαθμίσουν ενεργειακά το κτίριο είναι:

  • Αίτηση του ενδιαφερομένου στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του, τα στοιχεία του κτιρίου, ο αριθμός της βεβαίωσης υπαγωγής στις ρυθμίσεις του Ν. 4178/2013, το ποσό του ειδικού προστίμου, το ύψος της δαπάνης και το ποσό που αιτείται να συμψηφιστεί.
  • Αντίγραφο της άδειας δόμησης, της έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας ή της έγγραφης ενημέρωσης προς την ΥΔΟΜ, αν απαιτείται, για την εκτέλεση των εργασιών.
  • Τα παραστατικά για τις δαπάνες και τα δελτα αποστολής υλικών ή εξοπλισμού.
  • Αντίγραφα δύο πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης που εκδόθηκαν κατόπιν επιθεωρήσεων. Η πρώτη θα γίνεται μετά την υπαγωγή του κτιρίου στις ρυθμίσεις και πριν από την έναρξη των παρεμβάσεων και η δεύτερη μετά την ολοκλήρωση αυτών.
  • Πόρισμα - δήλωση του ενεργειακού επιθεωρητή που διενήργησε τη δεύτερη επιθεώρηση.
  • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75), με την οποία ο αιτών δηλώνει ότι υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα στοιχεία των οποίων είναι αληθή, καθώς επίσης και ότι οι ιδιοκτήτες για το εν λόγω κτίριο δεν έχουν λάβει επιδότηση από κρατικά ή συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ενωση προγράμματα που αφορούν παρεμβάσεις στον κτιριακό τομέα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

Β.Σ. ΚΑΝΕΛΛΗΣ, vkanel@pegasus.gr

Πηγή: www.b2green.gr