Εξοικονομώ: Πρόσθετες επιλέξιμες επενδύσεις, ύψους 6,7 εκατ. ευρώ

03/04/2014 19:12

Επενδύσεις συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 6,7 εκατ. ευρώ, εντάχθησαν στο πρόγραμμα εξοικονόμησης κατ'οίκον.

Συγκεκριμένα, υπάγονται συνολικά 619 επιπλέον ωφελούμενοι, με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό επενδύσεων 6.675.975,59 €.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων από τους Ωφελούμενους, είναι 3 μήνες από την ημερομηνία εκταμίευσης προκαταβολής ή την ημερομηνία υπογραφής της δανειακής σύμβασης με τις συνεργαζόμενες τράπεζες εφόσον δεν καταβάλλεται προκαταβολή.

Πηγή: www.b2green.gr