Εργασίες επισκευής και αποπεράτωσης αυθαιρέτων σε παραδοσιακούς οικισμούς

19/02/2014 21:40

Σε έγγραφο του το ΥΠΕΚΑ δίνει διευκρινήσεις σχετικά με τις εργασίες επισκευής και αποπεράτωσης αυθαιρέτων που μπορούν να πραγματοποιηθούν σε παραδοσιακούς οικισμούς.

Αναλυτικά, το έγγραφο αναφέρει τα παρακάτω:

Αθήνα, 07 / 02 / 2014
Αρ. Πρωτ. : 3411

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση:Μεσογείων και Τρικάλων 36
Ταχ. Κώδ.:11526
Πληροφορίες:Α. Σκάρλα
Τηλέφωνο:210-6915981
FAX:210-6918088

ΘΕΜΑ: Εργασίες επισκευής και αποπεράτωσης αυθαιρέτων σε παραδοσιακούς οικισμούς

Σχετ : α) το με αρ. πρωτ. 332/21-1-2014 έγγραφό σας

Σε απάντηση του ανωτέρω (α) σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι η υπ' αρίθμ. 2975/19.1.2012 Απόφαση (ΦΕΚ 43/Β/2012) «Καθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών της παρ. 17 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α'), όπως ισχύει.», είναι γενικής εφαρμογής, ειδικότερα δε, στο άρθρο 2 αυτής προβλέπεται ότι για αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την 1-3-2012, υποβάλλονται τα δικαιολογητικά και μελέτες της παρ.2 του άρθρου 3 του ν.4030/2011, στα οποία δεν περιλαμβάνονται εγκρίσεις φορέων σε σχέση με την αρχιτεκτονική και μορφολογική εικόνα του αυθαιρέτου. Εξάλλου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 25 παρ.5 του ν.4178/2013 «...επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση από κάθε ισχύουσα διάταξη: α) η εκτέλεση εργασιών αποπεράτωσης, β) η εκτέλεση εργασιών επισκευής, οι οποίες αποβλέπουν στην υγιεινή, την αισθητική βελτίωση-αποκατάσταση, τη συνήθη συντήρησή τους και προσαρμογής κατά το εδάφιο δ', της παραγράφου 2 του άρθρου 13, ...».

Στις περιπτώσεις ωστόσο των παραδοσιακών οικισμών, το συλλογικό όργανο που επιλαμβάνεται στις περιπτώσεις αυθαιρέτων κατασκευών, είναι η επιτροπή του άρθρου 12 του ίδιου νόμου, η οποία εξετάζει τη μορφολογική και αισθητική ένταξη ολοκληρωμένων αυθαιρέτων κατασκευών στο σύνολο του κτιρίου και του δομημένου περιβάλλοντος, ειδικά δε για τις περιπτώσεις ολοκληρωμένων αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν.4178/2013, μπορεί να επιβάλλει την εκτέλεση εργασιών προσαρμογής στους ισχύοντες μορφολογικούς όρους και περιορισμούς του παραδοσιακού οικισμού, κατά τα οριζόμενα στην παρ.5 του άρθρου 25 του ν.4178/2013.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γ. ΓΚΑΝΑΣΟΥΛΗΣ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Πηγή: www.b2green.gr