Νομοσχέδιο για παραχώρηση αιγιαλού σε ξενοδοχεία κατέθεσε στη Βουλή το Υπουργείο Οικονομικών

17/04/2014 00:01

Σε νομοσχέδιο που κατέθεσε το Υπουργείο Οικονομικών για ψήφιση στη Βουλή ορίζονται τα εξής:

“Μέχρι τις 31/12/2014, ξενοδοχειακές εν γένει επιχειρήσεις, κάμπινγκ ή κέντρα αναψυχής θεωρούνται, για την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 (παραχώρηση χωρίς δημοπρασία της απλής χρήσης αιγιαλού για ένα χρόνο), ως όμορες, ακόμα και αν μεταξύ των προβολών που εκκινούν από τις πλάγιες πλευρές της επιχείρησης και του αιγιαλού παρεμβάλλεται δημόσιο κτήμα, εφόσον έχουν ήδη αιτηθεί η αιτηθούν εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόμου προς την Εταιρία Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ. ΑΕ), την μίσθωση του ανωτέρω τμήματος δημοσίου κτήματος.

Οι αιτούντες εντός δέκα (10) ημερών από τη σύναψη της μίσθωσης με τον οικείο Ο.Τ.Α. του κοινόχρηστου χώρου του αιγιαλού ή και της παραλίας, υποχρεούνται να προκαταβάλλουν, επί ποινή ακυρότητας της μίσθωσης αιγιαλού και έναντι του οριστικού μισθώματος που θα προσδιοριστεί από την ΕΤ.Α.Δ. ΑΕ, ποσό που αντιστοιχεί στο πενήντα τοις εκατό (50%) του μισθώματος που ορίζεται στην ως άνω μίσθωση αιγιαλού ή και παραλίας.

Διευκρινίζεται ότι, υπόχρεοι να υποβάλουν την ανωτέρω αίτηση είναι και όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα έχουν εγείρει αγωγή κατά του Ελληνικού Δημοσίου, με αίτημα την αναγνώριση ή επιδίκαση της κυριότητας του δημοσίου κτήματος που παρεμβάλλεται μεταξύ της επιχείρησής τους και του προς μίσθωση αιγιαλού, εφόσον δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση (άρθρο 172)”. 

Τατιάνα Ρόκου

Πηγή: traveldailynews.gr