Οδηγίες περί προστίμων για αυθαίρετες κατασκευές βεβαιωθέντων στις ΔΟΥ

30/03/2014 22:37

Δείτε το σχετικό έγγραφο

https://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=UkpwZlKhM0Q%3d&tabid=777&language=el-GR