Πως θα μειώσετε τον ΦΑΠ λόγω αυθαιρέτων

22/01/2014 17:40

Οι φουσκωμένοι ΦΑΠ το 2012 και το 2013 προέκυψαν καθώς στο ηλεκτρονικό έντυπο Ε9 που υπέβαλαν οι φορολογούμενοι δεν υπήρχε ξεχωριστό πεδίο για τις επιφάνειες των «τακτοποιημένων» χώρων που μετατράπηκαν σε χώρους κύριας χρήσης, με αποτέλεσμα οι συγκεκριμένοι χώροι να φορολογηθούν κανονικά χωρίς την προβλεπόμενη έκπτωση κατά 50% στο φόρο.

Για τη διόρθωση των εκκαθαριστικών ΦΑΠ για το 2012 και 2013, οι φορολογούμενοι σύμφωνα με τις οδηγίες που έδωσε το υπουργείο Οικονομικών θα πρέπει για κάθε έτος ξεχωριστά:

- Να υποβάλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. αίτηση για επανεκκαθάριση της δήλωσης ΦΑΠ (του ηλεκτρονικά υποβληθέντος εντύπου Ε9) δηλώνοντας τους Αριθμούς Ταυτότητας Ακινήτων (Α.Τ.ΑΚ.) για τα οποία ζητείται απαλλαγή από τον φόρο για το 50% της φορολογητέας αξίας και να επικαλεστούν ως λόγο υποβολής του αιτήματός του τις σχετικές ρυθμίσεις των ν. 4014/2011 και 4178/2013.

- Να συνυποβάλλουν την αίτηση υπαγωγής στις ρυθμίσεις των νόμων 4014/2011 και 4178/2013 (άρθρο 24) καθώς και ένα οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι οι συγκεκριμένοι χώροι μετατράπηκαν από βοηθητικούς σε χώρους κύριας χρήσης (σε χώρους κατοικίας).

Σημειώνεται ότι στη διάταξη για την εφαρμογή μειωμένης κατά 50% φορολογητέας αξίας δεν εντάσσονται οι ημιυπαίθριοι χώροι που τακτοποιήθηκαν με τους σχετικούς νόμους.

πηγή: https://www.b2green.gr/