Αυθαίρετο κτίσμα της DIGEA στο πάρκο κεραιών του Δήμου Σερρών!

28/07/2015 13:29

Τον περασμένο Δεκέμβριο συγκεκριμένα στις 3/12 στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου κρίθηκε, με ομόφωνη απόφαση, αυθαίρετη η κατάληψη δημοτικής έκτασης στο λόφο Καγια (πάρκο κεραιών) από την ανώνυμη εταιρεία DIGEA, η οποία παρέχει ψηφιακό τηλεοπτικο σήμα τόσο στα τοπικά τηλεοπτικά κανάλια, όσο και στα Εθνικής εμβέλειας.

Να σημειώσουμε πως η εταιρεία αιτήθηκε τη μίσθωση του χώρου, όμως υπήρξε αντίθετη άποψη του Δασαρχείου Σερρών, με συνέπεια το κτίσμα (λυόμενο) 375τμ να κριθεί αυθαίρετο. Εκτοτε (εδώ και 7 μήνες) εκκρεμεί η εφαρμογή της διοικητικής αποβολής της εταιρείας από το χώρο.

Η εταιρεία σύμφωνα με τον δικτυακό της τόπο διαθέτει δύο κέντρα εκπομπής στο ν.Σερρών, Ένα στον Λιθότοπο κι ένα στο λόφο Καγιά (πάρκο κεραιών) στις Σέρρες, ενω όλο αυτό το χρονικό διάστημα των 7 μηνών που μεσολάβησε απο την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν φάνηκε να έκανε κάποιες ενέργειες να μεταφέρει τις εγκαταστάσεις απο το πάρκο κεραιών.

Όπως διαβάζουμε χαρακτηριστικά στα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών:

Στις Σέρρες και στο ∆ιοικητήριο, σήµερα την 3 η του µηνός ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Σερρών
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 26ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθµ. 63644/25-11-2014 εισήγηση του Τµ. ∆ιαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας του ∆ήµου, που έχει ως εξής: « Μετά από αυτοψία που έγινε από υπαλλήλους του ∆ήµου µας, διαπιστώθηκε ότι η DIGEA – Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε. έχει καταλάβει αυθαίρετα δηµοτική έκταση, εµβαδού 375,01τ.µ., που αποτελεί τµήµα του 2δ αγροτεµαχίου του αγροκτήµατος Αγίου Ιωάννη.
Συγκεκριµένα η DIGEA – Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε. έχει καταλάβει, τοποθετώντας container και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό, τµήµα του 2δ αγροτεµαχίου του αγροκτήµατος Αγίου Ιωάννη χαρακτηρισµένο ως ¨Βοσκή κοινή¨ εµβαδού 375,01τ.µ. που φαίνεται µε τα στοιχεία 1,2,3...12,13,1 στο συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα που συνέταξε ο κ. Κωνσταντινίδης Μάριος, Αγρ. Τοπογρ. Μηχ/κος υπάλληλος του ∆ήµου Σερρών.
Η παραπάνω δηµοτική έκταση περιήλθε στη κυριότητα του ∆ήµου µας µε την υπ' αριθ. 4861/13-4-1965 απόφαση του κ. Νοµάρχη Σερρών.
Με το υπ' αριθ. πρωτ. 48121/5-9-2014 έγγραφο του τµήµατος ∆ιαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας, δόθηκε προθεσµία 15 ηµερών στην προαναφερόµενη εταιρεία προκειµένου να αφήσει την παραπάνω έκταση ελεύθερη, γεγονός το οποίο κατόπιν νέας αυτοψίας δεν πραγµατοποιήθηκε.
Σας ενηµερώνουµε επίσης ότι η DIGEA – Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε. µε την υπ' αριθ. πρωτ. 45615/20-8-2014 αίτηση, ζήτησε από την υπηρεσία µας την εκµίσθωση της προαναφερόµενης έκτασης. Το ∆ασαρχείο απάντησε µε το υπ' αριθ. πρωτ. 62412/19- 11-2014 έγγραφό του και το αίτηµα προωθήθηκε µε το υπ' αριθ. πρωτ. 63238/24-11- 2014 έγγραφο του τµήµατός µας στο Συµβούλιο ∆ηµοτικής Κοινότητας Σερρών και στη συνέχεια θα διαβιβαστεί στο τµήµα Προσόδων και ∆ηµόσιας Περιουσίας, για να προχωρήσει αρµοδίως τη διαδικασία της εκµίσθωσης.
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλούµε να εισηγηθείτε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την λήψη απόφασης για διοικητική αποβολή της DIGEA – Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε., δίνοντας εντολή για σύνταξη πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής σε βάρος της ανωτέρω, βάσει των διατάξεων του άρθρου 178 παρ. 4 του Ν. 3463/2006, σύµφωνα µε τις οποίες αρµόδιος για την σύνταξη του πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής είναι ο ∆ήµαρχος », και σχετική συζήτηση, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α.
∆ιαπιστώνει ότι η ¨DIGEA – Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε.¨ αυθαίρετα και χωρίς κανένα δικαίωµα, κατέλαβε αυθαίρετα και παράνοµα τµήµα του 2δ αγροτεµαχίου του αγροκτήµατος Αγίου Ιωάννη (πάρκο κεραιών του ∆ήµου Σερρών) χαρακτηρισµένο ως ¨Βοσκή κοινή¨, στο οποίο έχει τοποθετήσει container και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό, εµβαδού 375,01 τ.µ., µε στοιχεία 1,2,3...12,13,1 όπως φαίνεται στο συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα που συνέταξε ο κ. Κωνσταντινίδης Μάριος, Αγρ. Τοπογρ. Μηχ/κος υπάλληλος του ∆ήµου Σερρών.
Η παραπάνω δηµοτική έκταση περιήλθε στη κυριότητα του ∆ήµου µας µε την υπ' αριθ. 4861/13-4-1965 απόφαση του κ. Νοµάρχη Σερρών. Β. Την διοικητική αποβολή της ανωτέρω Α.Ε., η οποία αυτογνωµόνως και άνευ οιουδήποτε δικαιώµατος επελήφθη της ανωτέρω περιγραφείσης δηµοτικής έκτασης και αναθέτει στον κ. ∆ήµαρχο, συµφώνως προς τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 178 του Ν. 3463/2006, τη σύνταξη του πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής, κατά τα ειδικότερα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 2 του Α.Ν. 263/1968 «περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των διατάξεων περί δηµοσίων κτηµάτων» (ΦΕΚ 12Α). ∆ίδει εντολή στο Τµήµα ∆ιαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας να κινήσει διαδικασία και για την άσκηση ποινικής δίωξης της ανωτέρω Α.Ε.

Πηγή: www.b2green.gr