τα πάντα για το ακίνητο σας...

Δημοσιεύθηκε η νέα ΚΥΑ με τις αλλαγές του ''Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον''

01/08/2016 14:47

Στις 7 Ιουλίου 2016 δημοσιεύτηκε η νέα ΚΥΑ με τις αλλαγές του προγράμματος ''Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον''. Σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ, καταληκτική ημερομηνία εκταμίευσης των δανείων ορίζεται η 15.12.2016 ενώ για τις αιτήσεις που υπάγονται στο Πρόγραμμα μετά την 1.1.2016, καταληκτική ημερομηνία για την καταβολή της ενίσχυσης από το Πρόγραμμα Άμεσης Ενίσχυσης, που αφορά σε εθνικούς πόρους, ορίζεται η 30.06.2017.

Η ενδεικτική κατανομή του προϋπολογισμού των 408,2 εκ. € στο «Ταμείο Εξοικονομώ κατ’ Οίκον», που αφορά κυρίως επιστρεπτέες ενισχύσεις (δάνειο), και στο «Πρόγραμμα Άμεσης Ενίσχυσης», που αφορά μη επιστρεπτέες ενισχύσεις (επιχορήγηση κεφαλαίου και κόστος επιθεωρήσεων), είναι 101 εκ € και 307,2 εκ. € αντίστοιχα.

Στον ανωτέρω προϋπολογισμό του «Ταμείου Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» συμπεριλαμβάνονται τα διαχειριστικά κόστη του Προγράμματος για τον Δικαιούχο και τη διαχείριση φακέλου δανείου. Η επιλεξιμότητα των δαπανών για τα διαχειριστικά κόστη του Προγράμματος, όσον αφορά τους συγχρηματοδοτούμενους πόρους, λήγει στις 31.12.2016. Στον ανωτέρω προϋπολογισμό του «Προγράμματος Άμεσης Ενίσχυσης» συμπεριλαμβάνονται τα κόστη του Προγράμματος για την αμοιβή του ενεργειακού επιθεωρητή και του συμβούλου έργου.

Η διάρκεια του δανείου είναι τέσσερα (4), πέντε (5) ή έξι (6) έτη και η επιδότηση επιτοκίου αφορά σε όλη τη διάρκεια του δανείου. 

«Για την περίοδο μετά την 01.01.2016, ο Δικαιούχος υποβάλλει στην επενδυτική επιτροπή και πίνακα επιλαχουσών αιτήσεων, που ο επιλέξιμος προϋπολογισμός τους δεν υπερβαίνει το 20% του Προϋπολογισμού των προς υπαγωγή αιτήσεων, η οποία τον εγκρίνει και καταρτίζει, ανά Περιφέρεια, πίνακα επιλαχουσών αιτήσεων Ωφελουμένων. Για την περίοδο μετά την 01.01.2016, ο Δικαιούχος ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους και μέχρι εξαντλήσεως του σχετικού προϋπολογισμού δύναται να υπαγάγει 8 αιτήσεις από τον πίνακα επιλαχουσών αιτήσεων Ωφελουμένων τροποποιώντας την οικεία απόφαση υπαγωγής χωρίς έγκριση νέου πίνακα Ωφελουμένων από την επενδυτική επιτροπή.

«Για τις αιτήσεις που θα υπαχθούν μετά την 01.01.2016 Εντός δέκα (10) ημερών από τη γνωστοποίηση των αποφάσεων υπαγωγής, οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί προσκαλούν τους Ωφελούμενους για υπογραφή των δανειακών συμβάσεων. Εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την γνωστοποίηση των αποφάσεων υπαγωγής στον χρηματοπιστωτικό οργανισμό και σε κάθε περίπτωση όχι μετά τις 30/11/2016, υπογράφονται οι δανειακές συμβάσεις κατά τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 4. Δεν επιτρέπεται καμία παράταση της ανωτέρω προθεσμίας. Η μη υπογραφή της δανειακής σύμβασης από τον Ωφελούμενο εντός της ανωτέρω προθεσμίας των σαράντα πέντε (45) ημερών συνεπάγεται αυτοδίκαια την υπαναχώρηση του Ωφελούμενου και ο Δικαιούχος προβαίνει στην αντικατάστασή του βάσει του πίνακα επιλαχουσών αιτήσεων Ωφελουμένων, τροποποιώντας την οικεία απόφαση υπαγωγής. Η υπογραφή της δανειακής σύμβασης από τον Ωφελούμενο συνεπάγεται αποδοχή των όρων της απόφασης υπαγωγής. Η υπογραφή της δανειακής σύμβασης συνεπάγεται τη δυνατότητα εκταμίευσης προκαταβολής που αντιστοιχεί στο ύψος του δανείου. Η εκταμίευση του συνόλου του δανείου γίνεται εντός 2 εβδομάδων από την αντίστοιχη εντολή του ωφελούμενου για την πληρωμή των προμηθευτών / αναδόχων και το αργότερο έως 15.12.2016. Η εντολή του ωφελούμενου για την πληρωμή των προμηθευτών/αναδόχων γνωστοποιείται στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό το αργότερο εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή της δανειακής σύμβασης και όχι μετά την 30/11/2016.

Η υλοποίηση των παρεμβάσεων και η προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τον Ωφελούμενο στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος (3) μηνών (συμβατικός χρόνος υλοποίησης) από την ημερομηνία εκταμίευσης προκαταβολής του δανείου ή την ημερομηνία υπογραφής της δανειακής σύμβασης εφόσον δεν καταβάλλεται προκαταβολή, κατά περίπτωση. Παρατάσεις της ανωτέρω προθεσμίας υλοποίησης και προσκόμισης των δικαιολογητικών μπορούν να χορηγούνται κατά περίπτωση από τον Δικαιούχο, για συνολικό μέγιστο χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μήνες. Η εξόφληση των δαπανών πρέπει να ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) μήνα από την ημερομηνία προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τον Ωφελούμενο στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό. Για τις αιτήσεις που θα υπαχθούν μετά την 01.01.2016, δεν επιτρέπεται καμία παράταση του ανωτέρω διαστήματος των τριών (3) μηνών για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων και τα σχετικά δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομιστούν από τον Ωφελούμενο στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) μήνα από το πέρας της προθεσμίας ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων.

Για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το ποσό που προϋπολογίζεται για το "Ταμείο Εξοικονομώ Κατ΄Οίκον" ανέρχεται στα 21.000.000 € ενώ το ποσό που προϋπολογίζεται για το "Πρόγραμμα Άμεσης Ενίσχυσης Νοικοκυριών και Ενεργειακών Επιθεωρήσεων" ανέρχεται στα 68.000.000 €.

Εάν ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στο Πρόγραμμα "Εξοικονομώ Κατ΄Οίκον", επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα στο 2311.248.980.

 

 

Search site

Contact

DESIGN-CONSTRUCTION-TRADE COMPANY * CONSULTING ENGINEERS ELEFTHERIOU VENIZELOU 63
54631 THESSALONIKI
GREECE
PHONE NUMBER (0030) 2311.248.980
FAX NUMBER (0030) 2310.264.593

Contact