Εξοικονόμηση κατ' οίκον: Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων από το ΕΤΕΑΝ

28/07/2015 13:33

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρησης Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία" του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού, απέστειλε πρόσκληση στο Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξεων «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον – Πρόγραμμα Άμεσης Ενίσχυσης και ενεργειακές επιθεωρήσεις».

Συγκεκριμένα, το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Α.Ε. (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. ΑΕ) καλείται για την υποβολή προτάσεων έργων, προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξεων «Εξοικονομώ κατ' Οίκον – Πρόγραμμα Άμεσης Ενίσχυσης και ενεργειακές επιθεωρήσεις».

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με τη συγκεκριμένη πρόσκληση ανέρχεται στα 6.000.000. ευρώ.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η 31 ∆εκεμβρίου 2015. Η ολοκλήρωση της προτεινόμενης πράξης θα πρέπει να συντελεστεί έως την ως άνω ημερομηνία.

Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης έως την 10η Σεπτεμβρίου 2015.

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εδώ

Κατεβάστε τα συνημμένα αρχεία της πρόσκλησης από εδώ.

Πηγή: www.b2green.gr