Φωτογραφική εξαίρεση μη επιβολής ΦΠΑ σε μεγάλα συγχρηματοδοτούμενα έργα

28/07/2015 13:32

Στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου "Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεμένης εταιρίας παρ.4 άρθρου 1 του Ν. 4324/2015 (ΦΕΚ Α' 44/2015) - Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ), τροποποίηση διατάξεων Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α΄ 82/2012) και άλλες διατάξεις", στο άρθρο 20 εισάγεται προφανής φωτογραφική εξαίρεση από το άρθ.1$10 ν4281/14 περί «Μη επιβολής ΦΠΑ σε τεχνικά έργα», ΜΟΝΟ των "μεγάλων συγχρηματοδοτούμενων έργων του άρθρου 100 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου". Βλ. εδώτο σχέδιο νόμου.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 20 του υπ' όψη σχεδίου νόμου εισάγεται:

"Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 39α του Ν.2859/00 (ΦΕΚ 248Α΄) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 1 του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160Α) και ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Από την ανωτέρω ρύθμιση, εξαιρούνται από την έναρξη ισχύος της παραγράφου 10 του άρθρου 1 του Ν.4281/2014, τα μεγάλα συγχρηματοδοτούμενα έργα του άρθρου 100 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013»"

Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι:

"Με το άρθρο 20, η εν λόγω ρύθμιση επιβάλλεται δεδομένου ότι σημαντικός αριθμός έργων που αφορούν τις υποδομές της Χώρας υλοποιούνται από φορείς που υπάγονται στο ΦΠΑ και κατά συνέπεια ο εν λόγω φόρος επί της δαπάνης κατασκευής των έργων είναι μη επιλέξιμος.Εκτός αυτών είχε διαπιστωθεί ότι η πλειονότητα των φορέων δεν διέθετε τα απαραίτητα ταμειακά διαθέσιμα προκειμένου να καταβάλουν στους αναδόχους τους τον αναλογούντα ΦΠΑ και αρκούνταν να πληρώσουν σε αρκετές περιπτώσεις μόνο την αξία των τιμολογίων χωρίς τον φόρο αυτό. Αυτό είχε ως συνέπεια να μειωθεί ακόμη περισσότερο η έτσι και αλλιώς μικρή ταμειακή ρευστότητα των αναδόχων. Εξ' αιτίας του τελευταίου αυτού γεγονότος πολλά έργα που είχαν αναδόχους χαμηλής χρηματοοικονομικής ρευστότητας καθυστερούσαν την εξόφληση των τιμολογίων με αποτέλεσμα να διακυβεύεται η ολοκλήρωση μεγάλου αριθμού έργων και να μην απορροφώνται πόροι του ΕΣΠΑ. Ωστόσο από την εφαρμογή του ανωτέρω μέτρου μέχρι σήμερα διαπιστώθηκαν αντίθετα σχετικώς αποτελέσματα, δηλαδή φορείς μεγάλων συγχρηματοδοτούμενων έργων ενώ είχαν τη δυνατότητα καταβολής του ΦΠΑ δεν τον κατέβαλαν σύμφωνα με την ανωτέρω παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 4281/2014 με άμεσες συνέπειες την οφθαλμοφανή μείωση της απορροφητικότητας των πόρων του ΕΣΠΑ λόγω περαιτέρω μείωσης της χρημοτοοικονομικής ρευστότητας των αναδόχων. Για τους λόγους αυτούς επιβάλλεται η υιοθέτηση της συγκεκριμένης διάταξης ώστε να διαφυλαχθεί η συνέχιση και ολοκλήρωση των έργων για την εξυπηρέτηση των πολιτών και της ανάπτυξης της οικονομίας.". Βλ.εδώ την αιτιολογική έκθεση για το σχέδιο νόμου.

Υπενθυμίζουμε ότι η ΠΕΣΕΔΕ έχει καταγγείλει πολλάκις τις παρενέργειες της $10, άρθ.1 ν4281/14, η εφαρμογή της οποίας επιβάλλει απροκάλυπτα (και μάλιστα αναδρομικά) την μετακύλιση χρέους από το Δημόσιο στον Ιδιωτικό τομέα και στραγγαλίζει τις εργοληπτικές εταιρείες, οι οποίες παίζουν σημαίνοντα ρόλο στην απορρόφηση των πόρων του ΕΣΠΑ.

Βλ. σχετική από 02/03/2015 επιστολή της ΠΕΣΕΔΕ προς τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού Kον Γεώργιο Σταθάκη και τον Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Κον Χρήστο Σπίρτζη με θέμα: "Aναγκαιότητα άμεσης ανάκλησης – κατάργησης σειράς αντιαναπτυξιακών νομοθετημάτων που οδηγούν σε εξανδραποδισμό τις μικρομεσαίες κατασκευαστικές επιχειρήσεις στα Δημόσια έργα".

Πηγή: www.b2green.gr