τα πάντα για το ακίνητο σας...

Λήγει η προθεσμία για τακτοποίηση δασικών αυθαιρέτων

2022-12-16 17:48

Τι είναι οι οικιστικές πυκνώσεις;

Οι Δασικοί Χάρτες που αναρτήθηκαν από τις 15-01-2021 και εφεξής, περιλαμβάνουν και τις περιοχές που είχαν εξαιρεθεί από τις αναρτήσεις της περιόδου 2017-2019 ως «οικιστικές πυκνώσεις». Οι «οικιστικές πυκνώσεις», όπως ορίζονται στο άρθρο 23 του ν. 3889/2010, έχουν καταργηθεί. Η Πολιτεία, ωστόσο, αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα του οικιστικού προβλήματος, χωρίς να παραβλέπει και την ανάγκη για ουσιαστική προστασία του δασικού περιβάλλοντος, έχει θεσπίσει μία διαδικασία για την καταγραφή των πραγματικών οικισμών εντός δασικών εκτάσεων που αποτελούν «οικιστικές πυκνώσεις», όπως αυτές ορίζονται πλέον στα άρθρα 50 έως 55 του ν. 4685/2020. Μέσω αυτής της διαδικασίας, καθιερώνεται η δυνατότητα προσωρινής εξαίρεσης κατοικιών (και συνοδευουσών κατασκευών) από την κατεδάφιση και άλλες διοικητικές κυρώσεις, μετά την στάθμιση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών συνεπειών, τόσο σε περίπτωση κατεδάφισης, όσο και σε περίπτωση προσωρινής διατήρησης τους.

Πού υποβάλλεται η αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4685/2020;

Το Ελληνικό Κτηματολόγιο έχει δημιουργήσει διαδικτυακή πλατφόρμα για την υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4685/2020. 

Η υποβολή του αιτήματος οδηγεί σε αυτόματη αναστολή κάθε διοικητικής κύρωσης για την αντίστοιχη κατοικία (και συνοδεύουσα κατασκευή), εκτός εάν πρόκειται για κτίριο που αποκλείεται από την τακτοποίηση ή επιβάλλεται η άμεση κατεδάφισή του για την αποτροπή κινδύνων.

Η υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 55 του ν, 4685/2020 αποκλείεται για τις εξής περιπτώσεις:

α) Κτίρια που δεν έχουν τον χαρακτήρα κατοικίας ή κατασκευής συνοδεύουσας την κατοικία.
β) Κτίρια και λοιπές κατασκευές που έχουν ανεγερθεί μετά την 28η Ιουλίου 2011.
γ) Κτίρια και λοιπές κατασκευές που βρίσκονται σε περιοχές του δικτύου Natura 2000, σε υγροτόπους που προστατεύονται από τη συνθήκη Ramsar και σε άλλες περιοχές για τις οποίες ισχύουν ειδικές προστατευτικές διατάξεις της φύσης ή του τοπίου, εκτός εάν κατασκευάστηκαν πριν τον χαρακτηρισμό των περιοχών αυτών.
δ) Κτίρια και λοιπές κατασκευές που εμπίπτουν στις περιπτώσεις δ’, ε’, ζ’, η’, θ’, ι’, ια’, ιγ’, ιδ’, ιε’, ιστ’, ιζ’ και ιη’ της παραγράφου 1 του άρθρου 89 του ν. 4495/2017 (Α’ 167).
ε) Κτίρια και λοιπές κατασκευές εντός περιοχών που είναι υποχρεωτικώς αναδασωτέες λόγω πυρκαγιάς, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 998/1979 (Α’ 289), τα οποία έχουν ανεγερθεί μετά την κήρυξη της αναδάσωσης.
στ) Κτίρια ή συνοδεύουσες κατασκευές που η διατήρησή τους παρακωλύει την διαφυγή των πολιτών ή την πρόσβαση πυροσβεστικών οχημάτων σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου κινδύνου από φυσικά φαινόμενα.

Ποιος έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης;

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που έχει έννομο συμφέρον ή δικαίωμα, μπορεί να υποβάλει αίτηση υπαγωγής στην σχετική διαδικτυακή πλατφόρμα. Αυτός που υποβάλει την αίτηση πρέπει να είναι κύριος, νομέας ή κάτοχος της κατοικίας. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν και οι ενδιαφερόμενοι που υπέβαλαν αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος ή αντιρρήσεις κατά του δασικού χάρτη, αίτηση ακύρωσης ή οποιοδήποτε άλλο διοικητικό ή ένδικο βοήθημα, με το οποίο αμφισβητούν ότι η ιδιοκτησία τους έχει δασικό χαρακτήρα.


Ποια δικαιολογητικά υποβάλλονται με την αίτηση;

Με την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά, σε ηλεκτρονική μορφή στην διαδικτυακή πλατφόρμα, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Τα έγγραφα για την απόδειξη του έννομου συμφέροντος του αιτούντα, δηλαδή τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι είναι κύριος, νομέας ή κάτοχος της κατοικίας.
2. Υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), με την οποία ο αιτών δηλώνει ότι τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι αληθή.
3. Υπογεγραμμένη δήλωση μηχανικού με την οποία βεβαιώνεται η περιγραφή της κατοικίας και των συνοδευουσών κατασκευών, εφόσον υπάρχουν, τα απαιτούμενα στοιχεία, δηλαδή η κάλυψη, η δομημένη επιφάνεια και το ύψος τους, καθώς και ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις αποκλεισμού υπαγωγής στη διάταξη που περιγράφονται στην παρ. 3 του άρθρου 51 ν. 4685/2020.
4. Αντίγραφο αίτησης διόρθωσης προδήλου σφάλματος ή αντίρρησης κατά του δασικού χάρτη, αίτησης ακύρωσης ή οποιουδήποτε άλλου διοικητικού ή ένδικου βοηθήματος, με το οποίο ο αιτών αμφισβητεί ότι η ιδιοκτησία του έχει δασικό ή χορτολιβαδικό χαρακτήρα, εφόσον έχει δηλωθεί στην πλατφόρμα.
5. Το αποδεικτικό έκδοσης και πληρωμής του ηλεκτρονικού παραβόλου, ύψους 250€, που εκδίδεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με κωδικό «2904 Υπαγωγή στις διατάξεις των οικιστικών πυκνώσεων».
6. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
7. Σε περίπτωση δήλωσης πληρεξούσιου/νόμιμου αντιπροσώπου/εκπροσώπου ή αντικλήτου, υποβάλλεται και το αντίστοιχο νόμιμο έγγραφο.

Εάν, μετά τον έλεγχο των αρμόδιων αρχών, διαπιστωθεί ότι τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά είναι ελλιπή, ο αιτών ενημερώνεται τηλεφωνικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.


Ποιες είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου;

Αρμόδιες αρχές για την παραλαβή και τον έλεγχο των υποβαλλόμενων αιτήσεων είναι το Τμήμα Προστασίας του οικείου Δασαρχείου ή το Τμήμα Προστασίας της οικείας Δ/νσης Δασών (εάν σε κάποια Περιφερειακή Ενότητα δεν υπάρχουν Δασαρχεία).  

Πηγή: www.ktimatologio.gr

 

Αναζήτηση στο site

Επαφή

DESIGN-CONSTRUCTION-TRADE COMPANY * CONSULTING ENGINEERS ELEFTHERIOU VENIZELOU 63
54631 THESSALONIKI
GREECE
PHONE NUMBER (0030) 2311.248.980
MOBILE NUMBER (0030) 6951.626.571/ 6955.185.281
FAX NUMBER (0030) 2310.264.593

Contact