τα πάντα για το ακίνητο σας...

Παραχώρηση τμημάτων κοινόχρηστων χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων

2022-10-30 16:40

ΣΚΟΠΟΣ – ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Α. Σκοπός της Κανονιστικής Πράξης είναι η καθιέρωση ενός πλαισίου γενικών κανόνων που θα διέπει την παραχώρηση τμημάτων των πάσης φύσεως κοινοχρήστων χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

Το καθοριζόμενο πλαίσιο γενικών κανόνων αποβλέπει στην αξιοποίηση της θετικής συμβολής που μπορεί να έχει η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην ζωντάνια, ασφάλεια και ελκυστικότητα των κοινόχρηστων χώρων της πόλης, εφόσον όμως παράλληλα διασφαλίζονται:

► Ο βασικός προορισμός των κοινόχρηστων χώρων και η ανεμπόδιστη χρήση τους από πολίτες.

► Η προστασία των δομικών στοιχείων, της φύτευσης και του εξοπλισμού των κοινόχρηστων χώρων.

► Η αναβάθμιση της αισθητικής των κοινόχρηστων χώρων και πάντως τη μη υποβάθμισή της.

► Η προστασία της κατοικίας και της ποικιλίας όλων των κατά περίπτωση επιτρεπόμενων χρήσεων κυρίως στα ισόγεια των κτιρίων.

 

Β. Η Κανονιστική Πράξη βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία: για τους κοινόχρηστους χώρους:

1. Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006)

2. Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010)

3. του Α.Κ. (άρθρα 969 και 970) – Διαχείριση και αξιοποίηση των κοινόχρηστων χώρων κατά τρόπο που να μην αναιρείται η κοινή χρήση και να προάγεται η κοινή ωφέλεια.

4. Κτριοδομικού Κανονισμού , Aριθμ. 3046/304/30-1/3-2-1989 (ΦΕΚ 59 Δ’):

5. Ν. 4067/12 (ΝΟΚ ) Άρθρο 20 – Κατασκευές σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους

6. Ν. 4067/12 (ΝΟΚ ) Άρθρο 26 – Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων.

7. Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών Αριθ. Απόφ. 52907/09 (ΦΕΚ 2621 Β΄/31-12-09)

8. Οι σχετικές διατάξεις του Ν. 1080/1980 (ΦΕΚ 246/Α΄/1980) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της περί των προσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων», όπως τροποποιήθηκαν από την παρ. 5 του άρθρου 26 του Ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2/ Α’/1989), το άρθρο 6 του Ν. 1900/1990 (ΦΕΚ 125 /Α’/1990) και ισχύουν σήμερα.

 

Γ. Η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για χρήση από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, είναι δυνατή εφόσον για τον συγκεκριμένο χώρο:

1. δεν υπάρχει σχετικός περιορισμός από ειδικές πολεοδομικές ή άλλες ρυθμίσεις,

2. δεν έχει εκδοθεί Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία για ειδικούς λόγους δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

 

Δ. Η Κανονιστική Πράξη αποτελεί ένα γενικό πλαίσιο για όλους τους κοινόχρηστους χώρους, και αντικαθιστά τον αντίστοιχο προηγούμενο «Κανονισμό σχετικά με τους όρους της χρήσης των παραχωρούμενων χώρων για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων», ο οποίος εγκρίθηκε με την Π.Δ.Σ. 2701/22.12.2000.

Για ειδικούς λόγους και κατόπιν μελέτης, μπορεί να εγκρίνεται ειδική Κανονιστική Πράξη, που αφορά σε συγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο. Στην περίπτωση αυτή η χωροθέτηση των τραπεζοκαθισμάτων και ο επιτρεπόμενος εξοπλισμός, εναρμονίζονται με την αρχιτεκτονική διαμόρφωση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κοινόχρηστου χώρου.

 

Ε. Η Κανονιστική Πράξη περιλαμβάνει:

1. Τις τεχνικές και λειτουργικές προϋποθέσεις, που πρέπει να υφίστανται, προκειμένου:

2. να είναι δυνατή η παραχώρηση τμημάτων κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων

και

1. η θέση και έκταση των παραχωρούμενων τμημάτων κοινόχρηστου χώρου, να μην ακυρώνει ή περιορίζει τη λειτουργία και τη μορφή του.

2. Τον εξοπλισμό, που είναι δυνατόν να τοποθετηθεί, εντός της παραχωρούμενης έκτασης για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

3. Τις διαδικασίες αδειοδότησης και ελέγχου των παραχωρούμενων χώρων τόσο ως προς την θέση – έκταση όσο και ως προς τον εξοπλισμό.

 

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ – ΧΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Προκειμένου να παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος του Δήμου Αθηναίων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, πρέπει κατ’ ελάχιστον να εξασφαλίζονται, για κάθε κατηγορία κοινόχρηστου χώρου, τα ακόλουθα:

1.1. Πεζοδρόμια:

α. Η παραχωρούμενη για τραπεζοκαθίσματα και συναφή στοιχεία επιφάνεια, πρέπει να αφήνει ελεύθερο πλάτος του πεζοδρομίου, ίσο ή μεγαλύτερο του 1,50μ αφαιρούμενης της φύτευσης (δενδροστοιχία, παρτέρι, κλπ) και τυχόν άλλων σταθερών στοιχείων (στάση, περίπτερο κλπ).

Εναλλακτική πρόταση: Να μην παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος όταν το πλάτος του πεζοδρομίου είναι μικρότερο των 3,5μ. και υπάρχει όδευση τυφλών ή 3,00μ. χωρίς όδευση τυφλών.

Η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε πεζοδρόμια πλάτους πάνω από 3,50μ., δεν μπορεί να υπερβαίνει το 35% του πλάτους.

β. Η όδευση τυφλών πρέπει να παραμένει ελεύθερη, καθώς και τουλάχιστον 0,50μ. εκατέρωθεν αυτής.

γ. Ο παραχωρούμενος χώρος μπορεί να οριοθετείται είτε σε επαφή με το κράσπεδο, είτε σε επαφή με την ρυμοτομική-οικοδομική γραμμή, ανάλογα με το πλάτος του, τη διαμόρφωση του πεζοδρομίου και τα χαρακτηριστικά τις περιοχής (εμπορικές δραστηριότητες, είσοδοι κατοικιών, κλπ).

δ. Η παραχώρηση και χρήση τμήματος πεζοδρομίου για τραπεζοκαθίσματα, δεν πρέπει να βλάπτει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα στοιχεία διαμόρφωσης του πεζοδρομίου (δάπεδο, φύτευση, εμπόδια στάθμευσης, φωτισμός, κλπ) και δεν αποτελεί λόγο για την αλλαγή της διαμόρφωσής του.

1.2. Πεζόδρομοι:

α. Η παραχωρούμενη για τραπεζοκαθίσματα συναφή στοιχεία επιφάνεια, πρέπει:

1. να αφήνει ελεύθερη, καθ’ όλο το μήκος του πεζοδρόμου, τη ζώνη των 3,50μ. η οποία από το σχεδιασμό του πεζοδρόμου προορίζεται για την πρόσβαση οχημάτων έκτακτης ανάγκης, την τροφοδοσία και την πρόσβαση σε νόμιμους ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης παρόδιων κτιρίων,

2. να μην υπερβαίνει το 60% του πλάτους του πεζοδρόμου.

β. Η όδευση τυφλών πρέπει να παραμένει ελεύθερη, καθώς και τουλάχιστον 0,50μ. εκατέρωθεν αυτής.

γ. Ο παραχωρούμενος χώρος μπορεί να οριοθετείται είτε σε απόσταση, είτε σε επαφή με την ρυμοτομική-οικοδομική γραμμή, ανάλογα με τη διαμόρφωση του πεζοδρόμου και τα χαρακτηριστικά τις περιοχής (εμπορικές δραστηριότητες, είσοδοι κατοικιών, κλπ).

δ. Η παραχώρηση και χρήση τμήματος πεζοδρόμου για τραπεζοκαθίσματα, δεν πρέπει να βλάπτει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα στοιχεία διαμόρφωσης του πεζοδρόμου (δάπεδο, φύτευση, καθιστικά, φωτισμός, κλπ) και δεν αποτελεί λόγο για την αλλαγή της διαμόρφωσής του.

1.3. Πλατείες και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι:

α. Η παραχωρούμενη για τραπεζοκαθίσματα συναφή στοιχεία επιφάνεια, πρέπει να μην υπερβαίνει το 10% της επιφάνειας, η οποία είναι διαμορφωμένη για την κίνηση και στάση πεζών, περιλαμβανομένων και των πεζοδρομίων σε συνέχεια πλατείας – κοινόχρηστου χώρου.

Εναλλακτική πρόταση: …… να μην υπερβαίνει το 30% της επιφάνειας, …..

β. Η παραχώρηση και χρήση τμήματος πλατείας ή κοινόχρηστου χώρου για τραπεζοκαθίσματα, δεν πρέπει να βλάπτει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα στοιχεία διαμόρφωσης (δάπεδο, φύτευση, καθιστικά, φωτισμός, κλπ) και δεν αποτελεί λόγο για την αλλαγή της διαμόρφωσής της.

γ. Τα προαναφερόμενα (1.3.α & 1.3.β) μπορούν να διαφοροποιηθούν μόνο βάση ειδικής μελέτης, για το σύνολο της πλατείας – κοινόχρηστου χώρου

δ. Η όδευση τυφλών πρέπει να παραμένει ελεύθερη, καθώς και τουλάχιστον 0,50μ. εκατέρωθεν αυτής.

ε. Εφόσον στο χώρο υπάρχει τοποθετημένο γλυπτό έργο τέχνης, η παραχωρούμενη επιφάνεια πρέπει να οριοθετείται σε ικανή απόσταση από αυτό, ανάλογα με το μέγεθος του γλυπτού και πάντως σε απόσταση όχι μικρότερη των 3,00μ.

στ. Τα προαναφερόμενα περιλαμβάνουν και τα πεζοδρόμια που είναι σε συνέχεια πλατείας – κοινόχρηστου χώρου.

ζ. Για τα έναντι πεζοδρόμια, ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 1.1. Για πεζοδρόμους σε συνέχεια-επαφή με πλατεία – κοινόχρηστο χώρο, ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 1.2.

1.4. Στοές (σύμφωνα με το ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο):

α. Το ελεύθερο πλάτος της στοάς, πρέπει να είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 1,50μ.

β. Εφόσον υπάρχει όδευση τυφλών αυτή πρέπει να παραμένει ελεύθερη, καθώς και τουλάχιστον 0,50μ. εκατέρωθεν της.

1.5 Εφόσον η παραχωρούμενη σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εμπίπτει σε δύο διαφορετικές κατηγορίες κοινόχρηστου χώρου (π.χ. στοά και πεζοδρόμιο), για κάθε επιμέρους τμήμα, ισχύουν αντίστοιχα τα οριζόμενα για κάθε κατηγορία.

1.6 Η παραχωρούμενη επιφάνεια κοινόχρηστου χώρου, περιλαμβάνει το σύνολο των στοιχείων τα οποία κατά περίπτωση επιτρέπονται, καθώς και τους μεταξύ τους διαδρόμους ή αναγκαίες αποστάσεις

1.7 Ανεξάρτητα των προαναφερόμενων, εφόσον o κοινόχρηστος χώρος εμπίπτει σε περιοχή για την οποία ισχύουν ειδικοί όροι και περιορισμοί, υπερισχύουν οι ειδικοί όροι προστασίας, στο βαθμό που αυτοί αφορούν και στον κοινόχρηστο χώρο.

2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ – ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Τα αναφερόμενα στη συνέχεια στοιχεία εξοπλισμού, είναι το σύνολο όσων είναι δυνατόν να εγκριθεί η τοποθέτησή και όχι αυτά που υποχρεωτικά τοποθετούνται σε κάθε περίπτωση.

Η άδεια για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, δεν συνεπάγεται την έγκριση τοποθέτησης και λοιπών στοιχείων.

2.1 Τραπεζοκαθίσματα:

α. Τα τραπέζια και καθίσματα, πρέπει να είναι κατασκευασμένα από καλής ποιότητας υλικά, κατάλληλα για υπαίθριο χώρο. Η συντήρηση των τραπεζοκαθισμάτων και η αντικατάστασή τους σε περίπτωση φθοράς αποτελεί υποχρέωση του καταστήματος Υ.Ε.

β. Η αισθητική, το μέγεθος και τα υλικά των τραπεζοκαθισμάτων, πρέπει να εναρμονίζονται με τον κοινόχρηστο χώρο και δεν επιτρέπεται αυτά να λειτουργούν ως διαχωριστικά (π.χ. καθίσματα πολλών θέσεων με πολύ υψηλή πλάτη) ή ως μέσα σκίασης (π.χ. ενσωματωμένη τέντα).

γ. Δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων που φέρουν επιγραφές ή διαφημίσεις καθώς και η τοποθέτηση, επί αυτών οποιουδήποτε σχετικού στοιχείου.

δ. Δεν επιτρέπεται η στερέωση με σταθερό τρόπο, των τραπεζιών και καθισμάτων, στο δάπεδο ή σε στοιχεία του κοινόχρηστου χώρου, ούτε η κατασκευή σταθερών τραπεζιών και καθισμάτων. Η ασφάλισή των τραπεζοκαθισμάτων, σε ώρες μη λειτουργίας του καταστήματος, γίνεται με τρόπο ανεξάρτητο από τον κοινόχρηστο χώρο και τον εξοπλισμό του. Για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (π.χ. χειμερινοί μήνες) εφόσον είναι αναγκαία η προστασία και αποθήκευση, τα τραπεζοκαθίσματα αποσύρονται, καθώς δεν είναι επιτρεπτή η χρήση του κοινόχρηστου χώρου για αποθήκευση.

ε. Σε περίπτωση κατά την οποία στον παραχωρούμενο χώρο υπάρχουν καθιστικά, που αποτελούν μέρος της εγκεκριμένης διαμόρφωσης του κοινόχρηστου χώρου, δεν επιτρέπεται η κατάργηση ή αλλοίωσή τους (π.χ. σταθερή επικάλυψη ή επένδυση).

2.2 Σκιάδια (ομπρέλες):

α. Τα σκιάδια μπορεί να έχουν κυκλική ή τετράγωνη κάτοψη και μόνο ένα κατακόρυφο στοιχείο στήριξης στο έδαφος. Πρέπει να έχουν μηχανισμό που επιτρέπει το κλείσιμό τους και δεν επιτρέπεται στα σκιάδια να στερεώνονται, κατακόρυφα ή οριζόντια, οποιουδήποτε είδους πρόσθετα στοιχεία.

β. Το ελεύθερο ύψος του σκιαδίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 2,10μ. και το συνολικό ύψος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των 3,50μ. Το μέγεθος των σκιαδίων προσδιορίζεται κατά περίπτωση, σε συνάρτηση με τις διαστάσεις του παραχωρούμενου χώρου και τα χαρακτηριστικά του κοινόχρηστου χώρου.

γ. Η στήριξη κάθε σκιαδίου επί του δαπέδου είναι ανεξάρτητη και γίνεται με τρόπο ανάλογο του μεγέθους του, ώστε να εξασφαλίζεται η στατική επάρκεια και η σταθερότητά του σκιαδίου. Για μεγάλου μεγέθους ομπρέλες και εφόσον απαιτείται σταθερή στερέωση επί του δαπέδου του κοινόχρηστου χώρου, αυτή πρέπει να γίνεται με τρόπο που δεν απαιτεί αποξήλωση της δαπεδόστρωσης ή εκτεταμένη φθορά της. Μετά την προσωρινή ή οριστική απομάκρυνση του σκιαδίου, δεν μπορεί να παραμένουν ή να εξέχουν στοιχεία στο δάπεδο του κοινόχρηστου χώρου, ενώ σε περίπτωση που η στήριξη του σκιαδίου προκάλεσε φθορά, η ευθύνη αποκατάστασης βαρύνει το κατάστημα Υ.Ε.

δ. Τα σκιάδια, πρέπει να είναι κατασκευασμένα από καλής ποιότητας υλικά. Η καθαριότητα, συντήρηση ή αντικατάστασή τους σε περίπτωση φθοράς αποτελεί υποχρέωση του καταστήματος Υ.Ε.

ε. Το πανί των σκιαδίων μπορεί να είναι μονόχρωμο ή δίχρωμο και πάντως ανοιχτόχρωμο, με κυρίως επιθυμητά χρώματα τις αποχρώσεις του λευκού και του κίτρινου, που εξασφαλίζουν θερμική άνεση το καλοκαίρι και φωτεινότητα το χειμώνα.

στ. Τα σκιάδια ενός καταστήματος είναι ομοιόμορφα ως προς τα υλικά, τον τρόπο κατασκευής και το χρώμα

ζ. Δεν επιτρέπεται η χρήση σκιαδίων που φέρουν επιγραφές ή διαφημίσεις, εξαιρούμενης της εκτύπωσης της επωνυμίας ή σήματος του καταστήματος στο ελεύθερο κατακόρυφο τμήμα του πανιού.

2.3 Στοιχεία φύτευσης (γλάστρες – ζαρντινιέρες)

α. Τα στοιχεία φύτευσης μπορεί να είναι κυκλικής ή παραλληλόγραμμης κάτοψης και να είναι χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για φύτευση δένδρων, θάμνων ή εποχιακών φυτών (απαγορεύεται η τοποθέτηση σε αυτά απομιμήσεων φυτών).

β. Οι διαστάσεις, το υλικό και το χρώμα των στοιχείων φύτευσης προσδιορίζονται κατά περίπτωση, σε συνάρτηση με τις διαστάσεις του παραχωρούμενου χώρου και τα χαρακτηριστικά του κοινόχρηστου χώρου.

γ. Τα στοιχεία φύτευσης τοποθετούνται επί του δαπέδου του κοινόχρηστου χώρου, χωρίς να προκαλείται οποιαδήποτε αλλοίωση ή εκτεταμένη φθορά του. Μετά την προσωρινή ή οριστική απομάκρυνση του στοιχείου φύτευσης, δεν μπορεί να παραμένουν ή να εξέχουν στοιχεία στο δάπεδο του κοινόχρηστου χώρου, ενώ σε περίπτωση που προκλήθηκε φθορά, η ευθύνη αποκατάστασης βαρύνει το κατάστημα Υ.Ε.

δ. Η φροντίδα των φυτών και η συντήρηση ή αντικατάστασή των στοιχείων φύτευσης σε περίπτωση φθοράς αποτελούν υποχρέωση του καταστήματος Υ.Ε.

ε. Τα στοιχεία φύτευσης ενός καταστήματος είναι ομοιόμορφα ως προς τα υλικά, τον τρόπο κατασκευής και το χρώμα

στ.Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση επιγραφών ή διαφημίσεων επί των στοιχείων φύτευσης.

ζ. Ειδικά τα στοιχεία φύτευσης μπορεί να τοποθετηθούν σε επαφή με την όψη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, ανεξάρτητα από τη δυνατότητα ή μη ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων στον κοινόχρηστο χώρο ή έμπροσθεν των ισόγειων χώρων ξενοδοχείων. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται ελεύθερο πλάτος τουλάχιστον 1,50μ. για τη κίνηση των πεζών και ελεύθερη η όδευση τυφλών καθώς και 0,50μ εκατέρωθεν αυτής.

2.4 Βοηθητικοί πάγκοι

α. Οι βοηθητικοί πάγκοι μπορεί να έχουν παραλληλόγραμμη ή τετράγωνη κάτοψη, να έχουν ενσωματωμένα ράφια ή ντουλάπια και το ύψος τους να μην υπερβαίνει το 1,10μ. και η επιφάνεια τους να μην υπερβαίνει το 1,50μ2.

β. Το πλήθος των επιτρεπόμενων ανά κατάστημα βοηθητικών πάγκων, προσδιορίζεται κατά περίπτωση, σε συνάρτηση με τις διαστάσεις του παραχωρούμενου χώρου και τα χαρακτηριστικά του κοινόχρηστου χώρου.

γ. Η στήριξη κάθε βοηθητικού πάγκου επί του δαπέδου είναι ανεξάρτητη και γίνεται με τρόπο ανάλογο του μεγέθους του, ώστε εξασφαλίζεται η σταθερότητά του. Εφόσον απαιτείται σταθερή στερέωση επί του δαπέδου του κοινόχρηστου χώρου, αυτή πρέπει να γίνεται με τρόπο που δεν απαιτεί αποξήλωση της δαπεδόστρωσης ή εκτεταμένη φθορά της. Μετά την προσωρινή ή οριστική απομάκρυνση του βοηθητικού πάγκου, δεν μπορεί να παραμένουν ή να εξέχουν στοιχεία στο δάπεδο του κοινόχρηστου χώρου, ενώ σε περίπτωση που η στήριξη του πάγκου προκάλεσε φθορά, η ευθύνη αποκατάστασης βαρύνει το κατάστημα Υ.Ε.

δ. Οι βοηθητικοί πάγκοι, πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από καλής ποιότητας υλικά, και πρέπει να εναρμονίζονται με τα τραπεζοκαθίσματα. Η συντήρηση ή αντικατάστασή τους σε περίπτωση φθοράς αποτελεί υποχρέωση του καταστήματος Υ.Ε.

ε. Δεν επιτρέπεται η σύνδεση των βοηθητικών πάγκων με δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, κλπ

στ.Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση επιγραφών ή διαφημίσεων, επί των βοηθητικών πάγκων.

2.5 Θερμαντικά σώματα

α. Είναι δυνατή η τοποθέτηση φορητών θερμαντικών σωμάτων κατά τη χειμερινή περίοδο, τα οποία όμως αποσύρονται όταν δεν είναι αναγκαία η χρήση τους

β. Τα θερμαντικά σώματα πρέπει να φέρουν πιστοποίηση, και η τακτική συντήρησή τους αποτελεί υποχρέωση του καταστήματος Υ.Ε.

γ. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση επιγραφών ή διαφημίσεων, επί των θερμαντικών σωμάτων

δ. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση θερμαντικών σωμάτων σε επαφή με δένδρα ή θάμνους.

2.6 Δάπεδα

α. Στα παραχωρούμενα τμήματα των πεζοδρομίων, πεζοδρόμων, στοών, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, δεν επιτρέπεται η κάλυψη με οποιοδήποτε υλικό ή η αλλοίωση των δαπεδοστρώσεων και ο αποκλεισμός ή τροποποίηση υφιστάμενων φρεατίων δικτύων υποδομής.

β. Στους κεντρικούς χώρους των πλατειών (εξαιρουμένων των πεζοδρομίων σε συνέχεια και έναντι των πλατειών) και εφόσον συντρέχουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις, είναι δυνατή η τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων (deck).

Εναλλακτική πρόταση: Στους κεντρικούς χώρους των πλατειών και σε πεζοδρόμους πλάτους τουλάχιστον 10,00μ. ….. είναι δυνατή η τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων (deck).

 

Οι προϋποθέσεις για την τοποθέτηση deck, είναι οι εξής:

1. Διαμόρφωση, στην οποία δεν έχει προβλεφθεί, ως προς το δάπεδο ή με άλλα στοιχεία, η διαφοροποίηση των χώρων ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων,

2. Επιφάνεια στην οποία δεν υπάρχουν φρεάτια δικτύων υποδομής

Τα ξύλινα δάπεδα πρέπει να πληρούν τα εξής:

1. Η επιφάνεια του ξύλινου δαπέδου δεν μπορεί να υπερβαίνει την παραχωρούμενη επιφάνεια και αποτελεί αυτοτελή κατασκευή ανά κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

2. Η κατασκευή του δαπέδου πρέπει να είναι από ξύλο αρίστης ποιότητας, κατάλληλο για τοποθέτηση και ασφαλή χρήση σε υπαίθριο χώρο, χωρίς κενά μεταξύ των λωρίδων ξυλείας και το ξύλο δεν πρέπει να καλύπτεται από άλλο υλικό.

3. Η στάθμη του ξύλινου δαπέδου δεν μπορεί να διαμορφώνεται σε ύψος μεγαλύτερο των 10cm από την υψηλότερη στάθμη του δαπέδου στην περιοχή στην οποία αυτό εδράζεται και εξασφαλίζεται, εντός του παραχωρούμενου χώρου, πρόσβαση για ΑμεΑ.

4. Στοιχεία φύτευσης και διαχωριστικά, τοποθετούνται αποκλειστικά επί του ξύλινου δαπέδου, εφόσον αυτό καλύπτει το σύνολο της παραχωρούμενης έκτασης.

5. Η ευθύνη για τη συντήρηση και ασφάλεια του ξύλινου δαπέδου βαρύνει το κατάστημα Υ.Ε.

6. Η τοποθέτηση του ξύλινου δαπέδου πρέπει να γίνεται με τρόπο που δεν απαιτεί αποξήλωση της δαπεδόστρωσης ή εκτεταμένη φθορά της, ενώ μετά την οριστική απομάκρυνσή του, δεν μπορεί να παραμένουν ή να εξέχουν στοιχεία στο δάπεδο του κοινόχρηστου χώρου.

7. Για την έγκριση τοποθέτησης ξύλινου δαπέδου υποβάλλονται εκτός των γενικών σχεδίων, κατασκευαστικές λεπτομέρειες και τεχνικές προδιαγραφές του δαπέδου και κατατίθεται εγγυητική επιστολή αξίας 80,00/m2, η οποία εκπίπτει υπέρ του δήμου σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι η τοποθέτηση του δαπέδου προκάλεσε φθορά στον κοινόχρηστο χώρο.

 

2.7 Διαχωριστικά στοιχεία – στοιχεία οριοθέτησης

α. Στα παραχωρούμενα τμήματα των πεζοδρομίων, πεζοδρόμων, στοών, για την οριοθέτηση – διαχωρισμό των χώρων ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, επιτρέπεται αποκλειστικά η χρήση στοιχείων φύτευσης όπως προσδιορίζονται στην ενότητα 2.3.

β. Στους κεντρικούς χώρους των πλατειών (εξαιρουμένων των πεζοδρομίων σε συνέχεια και έναντι των πλατειών), είναι δυνατή η τοποθέτηση ειδικών κατασκευών οριοθέτησης – διαχωρισμού χώρων ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων.

Εναλλακτική πρόταση: Στους κεντρικούς χώρους των πλατειών, σε πεζοδρόμους πλάτους τουλάχιστον 8,00μ. και σε πεζοδρόμια πλάτους τουλάχιστον 6,00μ. είναι δυνατή η τοποθέτηση ειδικών κατασκευών οριοθέτησης – διαχωρισμού χώρων ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων.

 

Τα στοιχεία αυτά πρέπει να πληρούν τα εξής:

1. Τα διαχωριστικά είναι αυτοτελή στοιχεία ενδεικτικού πλάτους 1,00μ και μέγιστου ύψους 1,50μ, τα οποία είτε στερεώνονται μεταξύ τους και επί του εδάφους είτε είναι αυτοφερόμενα, καθώς συνδυάζονται με στοιχείο φύτευσης. Εφόσον απαιτείται σταθερή στερέωση επί του δαπέδου του κοινόχρηστου χώρου, αυτή πρέπει να γίνεται με τρόπο που δεν απαιτεί αποξήλωση της δαπεδόστρωσης ή εκτεταμένη φθορά της. Μετά την προσωρινή ή οριστική απομάκρυνση των διαχωριστικών, δεν μπορεί να παραμένουν ή να εξέχουν στοιχεία στο δάπεδο του κοινόχρηστου χώρου, ενώ σε περίπτωση που η στήριξή τους προκάλεσε φθορά, η ευθύνη αποκατάστασης βαρύνει το κατάστημα Υ.Ε.

2. Τα διαχωριστικά πρέπει να είναι καλής κατασκευής, με μεταλλικό ή ξύλινο πλαίσιο, εντός του οποίου τοποθετείται διαφανές άθραυστο υλικό ή πλέγμα.

3. Τα διαχωριστικά τοποθετούνται με τρόπο που δεν περιφράσσει πλήρως τον παραχωρούμενο χώρο και πάντως αφήνει ελεύθερη τουλάχιστον μία πλευρά.

4. Η ευθύνη για τη συντήρηση και ασφάλεια των διαχωριστικών στοιχείων, βαρύνει το κατάστημα Υ.Ε.

2.8 Ανεξάρτητα των προαναφερόμενων, εφόσον o κοινόχρηστος χώρος εμπίπτει σε περιοχή για την οποία ισχύουν ειδικοί όροι και περιορισμοί, υπερισχύουν οι ειδικοί όροι προστασίας, στο βαθμό που αυτοί αφορούν και στον εξοπλισμό του κοινόχρηστου χώρου.

2.9 Τα ανωτέρω οριζόμενα σχετικά με τον εξοπλισμό των χώρων ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων, είναι δυνατόν να διαφοροποιούνται σε περίπτωση ειδικής Κανονιστικής Πράξης για κοινόχρηστο χώρο που έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, καθώς και στο πλαίσιο μελέτης συνολικού ανασχεδιασμού – ανάπλασης κοινόχρηστου χώρου

2.10 Μεταβατική ρύθμιση

Εφόσον κατά την έγκριση της παρούσας Κανονιστικής Πράξης, υπάρχουν σε κοινόχρηστο χώρο στοιχεία διαφορετικά από τα ανωτέρω προσδιοριζόμενα, θεωρούνται νομίμως υφιστάμενα υπό την προϋπόθεση ότι έχουν τοποθετηθεί κατόπιν Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτή.

 

3. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ – ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

3.1 Για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστο χώρο προαπαιτείται η έκδοση, από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων, Άδειας Χρήσης κοινόχρηστου χώρου για τραπεζοκαθίσματα, Πρακτικό χωροθέτησης και καταβολή του αντίστοιχου τέλους.

Ο παραχωρούμενος προς χρήση χώρος, καθορίζεται επιτόπου από τους υπαλλήλους της αρμόδιας Διεύθυνσης προκειμένου να συνταχθεί το Πρακτικό οριοθέτησης.

Η Άδεια Χρήσης είναι ετήσια και λήγει στις 31.12 κάθε έτους, ανεξάρτητα από το χρόνο έκδοσής της.

3.2 Για την τοποθέτηση διακοσμητικών ή λειτουργικών στοιχείων, συναφών με τα τραπεζοκαθίσματα, προαπαιτείται η έκδοση, από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων, Άδειας Τοποθέτησης των συγκεκριμένων στοιχείων, η οποία έπεται της Άδειας Χρήσης.

Η Άδεια Τοποθέτησης είναι ετήσια και λήγει στις 31.12 κάθε έτους, ανεξάρτητα από το χρόνο έκδοσής της.

Εναλλακτική πρόταση: Δεν απαιτείται ανανέωση της άδειας τοποθέτησης εφόσον: α) δεν αλλάζει ο επιχειρηματίας του καταστήματος, β) δεν αλλάζουν τα τετραγωνικά μέτρα του παραχωρούμενου χώρου.

3.3 Οι προαναφερόμενες άδειες δεσμεύουν τον ιδιοκτήτη του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, ο οποίος επιπροσθέτως είναι απολύτως υπεύθυνος και οφείλει:

1. να μην επιβαρύνει, βλάπτει ή αλλοιώνει, με οποιονδήποτε τρόπο τον κοινόχρηστο χώρο (καθαριότητα, φύτευση, κατασκευαστικά στοιχεία και λοιπά στοιχεία του κοινόχρηστου χώρου)

2. να διατηρεί σε άριστη κατάσταση τον επιτρεπόμενο εξοπλισμό που χρησιμοποιεί

3. να απομακρύνει το σύνολο των στοιχείων που τοποθέτησε και να αποκαθιστά τον κοινόχρηστο χώρο, μετά τη λήξη της Άδειας Χρήσης και της Άδειας Τοποθέτησης.

3.4 Οι οδηγίες και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση των προαναφερόμενων αδειών, προσδιορίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου Αθηναίων.

3.5 Παραβάσεις – Κυρώσεις

α. Η έγκαιρη αίτηση έκδοσης και ανανέωσης των αναγκαίων αδειών ανά έτος, αποτελούν ευθύνη του ιδιοκτήτη του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

β. Οι άδειες που έχουν χορηγηθεί από τον Δήμο Αθηναίων, τηρούνται στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και επιδεικνύονται κατά τη διενέργεια ελέγχου από αρμόδια όργανα του Δήμου Αθηναίων.

γ. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 1828/89, άρθρο 26 παρ 5, σύμφωνα με τις οποίες «περίπτωση αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου, του οποίου έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης, καταλογίζεται σε βάρος του υπόχρεου εκτός του αναλογούντος τέλους και χρηματικό πρόστιμο διπλάσιο προς το αναλογούν τέλος ανεξάρτητα από το διάστημα της αυθαίρετης χρήσης ενώ για την παραχώρηση της χρήσης που δεν έχει επιτραπεί επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το τριπλάσιο του μεγαλυτέρου κατά τ.μ ποσού που καθορίσθηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου».

δ. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται καθ’ υποτροπή αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 1900/90 άρθρο 6, σύμφωνα με τις οποίες «σε περίπτωση που γίνεται αυθαίρετη χρήση του χώρου καθ΄ υποτροπήν επιβάλλονται κάθε φορά και μέχρι δύο φορές τα ως άνω πρόστιμα και αν εξακολουθεί η παράβαση οι δήμοι … με συνεργεία τους προέρχονται στην αφαίρεση κάθε είδους αντικειμένων, με τη συνδρομή της Δημοτικής Αστυνομίας ή της οικείας αστυνομικής αρχής και επιβάλλουν ειδικό πρόστιμο για τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης, ίσο με το διπλάσιο του μεγαλύτερου κατά τετραγωνικό μέτρο ποσού, που καθορίστηκε με απόφαση του οικείου συμβουλίου για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης».

Τέλος, όταν διαπιστώνεται αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου καθ΄ υποτροπήν και μετά την επιβολή των νομίμων κυρώσεων, δεν νομιμοποιείται ο αυθαίρετος χρήστης στην χορήγηση αδείας κατάληψης του ιδίου χώρου (γνωμοδότηση Νομ. Συμβ. του Δήμου 1213/92). Δηλαδή δεν είναι δυνατόν ποτέ να νομιμοποιηθεί εκ των υστέρων το χρονικό διάστημα της αυθαίρετης χρήσης.

 

Αναζήτηση στο site

Επαφή

DESIGN-CONSTRUCTION-TRADE COMPANY * CONSULTING ENGINEERS ELEFTHERIOU VENIZELOU 63
54631 THESSALONIKI
GREECE
PHONE NUMBER (0030) 2311.248.980
FAX NUMBER (0030) 2310.264.593

Contact