Ταχύτερες οι μεταβιβάσεις ακινήτων – Απλοποιείται η διαδικασία

2023-12-18 09:13

Πιο γρήγορες μεταβιβάσεις ακινήτων φέρνει η κατάργηση της βεβαίωσης μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας που προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Φακέλου από την 1η Ιανουαρίου 2024.

Τα πιστοποιητικά μη οφειλής ΤΑΠ αποτελούσαν έναν πραγματικό Γολγοθά για τους πολίτες αφού περίμεναν τουλάχιστον έναν μήνα για το παραλάβουν από τους δήμους στις απλές περιπτώσεις μεταβιβάσεων, ενώ για τις πιο σύνθετες περιπτώσεις απαιτούνταν από 3- 9 μήνες. Επιπλέον λόγω της μεγάλης καθυστέρησης έληγε η ισχύς άλλων πιστοποιητικών που ήταν απαραίτητα για τη μεταβίβαση,όπως είναι η φορολογική ενημερότητα ,με αποτέλεσμα ο πολίτης να επαναλαμβάνει τη διαδικασία.

 

Σύμφωνα με την νέα διάταξη που περιλαμβάνεται στο ψηφισθέν νομοσχέδιο με το που προχωράει μια μεταβίβαση, αλλάζει η διαδικασία είσπραξης οφειλής του ΤΑΠ. Το Κτηματολόγιο θα ενημερώνει για την πράξη αυτή τον δήμο ο οποίος με τη σειρά του θα ελέγχει αν υπάρχει οφειλή ΤΑΠ. Εάν υπάρχει, τότε θα βεβαιώνεται το χρέος και θα εισπράττεται μέσω της Εφορίας.

Έτσι οι δήμοι δεν θα χάνουν τα χρήματα τους ενώ οι ιδιοκτήτες και αγοραστές ακινήτων δεν θα ταλαιπωρούνται στις ουρές που δημιουργούνται στις δημοτικές υπηρεσίες. Ταυτόχρονα δε οι συμβολαιογράφοι θα μπορούν πιο εύκολα να ετοιμάζουν το φάκελο του ακινήτου.

Ειδικότερα, όπως προβλέπεται:

Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο», με την ολοκλήρωση καταχώρισης κάθε εγγραπτέας πράξης με την οποία μεταβιβάζεται η κυριότητα ακίνητου, ενημερώνει τον Δήμο, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το ακίνητο,

α) για το εμβαδόν του ακίνητου, του οποίου η κυριότητα μεταβάλλεται, και

β) για τα στοιχεία του δικαιοπάροχου και του αποκτώντα την κυριότητα του ακινήτου, όπως αυτά καταχωρίζονται στη βάση δεδομένων του Ελληνικού Κτηματολογίου με την καταχώριση κάθε εγγραπτέας πράξης. Μετά από την ενημέρωση του πρώτου εδαφίου, τυχόν οφειλή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας βεβαιώνεται και εισπράττεται από τον υπόχρεο δικαιοπάροχο του αποκτώντα κατά τις ισχύουσες διατάξεις στην Ταμειακή Υπηρεσία του δικαιούχου Δήμου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθορίζονται η διαδικασία ενημέρωσης του πρώτου εδαφίου και ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα διαλειτουργητικοτήτων με άλλα πληροφοριακά συστήματα ή μητρώα του δημόσιου τομέα, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και κάθε αναγκαία, τεχνική ή άλλη, λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Παράλληλα με άλλη διάταξη καταργείται η πολλαπλή προσκόμιση αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος σε περίπτωση διηρημένων ιδιοκτησιών που βρίσκονται εντός του ιδίου οικοπέδου. Σήμερα, εάν κάποιος ενδιαφέρεται να αγοράσει ξεχωριστές οριζόντιες ιδιοκτησίες σε μια πολυκατοικία (πρέπει να επισυνάψει στο συμβόλαιο τρία αποσπάσματα κτηματολογικού διαγράμματος τα οποία δείχνουν ακριβώς το ίδιο οικόπεδο, με το αντίστοιχο κόστος.

 

Hλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου

Με το νέο πλαίσιο η συλλογή των εγγράφων θα πραγματοποιείται από τον συμβολαιογράφο που συντάσσει το συμβόλαιο μεταβίβασης ακινήτου μετά από εξουσιοδότηση των συμβαλλόμενων. Από τις αρχές του 2024 ο συμβολαιογράφος τον οποίο εξουσιοδοτούν ο αγοραστής και ο πωλητής του ακινήτου αναλαμβάνει να συγκεντρώσει ηλεκτρονικά τα πιστοποιητικά μέσω της πλατφόρμας e-Μεταβίβαση η οποία «τρέχει» στη ψηφιακή πύλη του δημοσίου gov.gr. Το νέο σύστημα αφορά αποκλειστικά συμβάσεις μεταξύ φυσικών προσώπων επί εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων σε περιοχές που έχουν κτηματογραφηθεί και λειτουργεί Κτηματολογικό Γραφείο.

Μέσω της νέας πλατφόρμας θα αντλούνται ηλεκτρονικά όλα τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για να ολοκληρωθεί μια αγοραπωλησία μέσα σε λίγα 24ωρα.

Τα πιστοποιητικά που περιέχει ο «Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου» είναι τα εξής: Τίτλος κτήσης (συμβόλαιο ή αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου), Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ, αποδεικτικό ενημερότητας, Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/ Διηρημένης Ιδιοκτησίας, Τυχόν δήλωση υπαγωγής στον ν. 4178/2013 ή στον ν. 4495/2017 και βεβαίωση εξόφλησης του οικείου προστίμου κατά τα οριζόμενα στους ανωτέρω νόμους, Σχέδια (κατόψεις) του μηχανικού, Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης., Τοπογραφικό διάγραμμα και στοιχεία/σχέδια οικοδομικής άδειας (στέλεχος, διάγραμμα κάλυψης, κατόψεις, τοπογραφικό), Απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος.

Σίσσυ Σταυροπιερράκου

Πηγή: www.b2green.gr